Oops! This site has expired. If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.

Seireikai        Karatedo

KARATEDO KYOKUSHINKEN UNION
PADRON DOJO: BUDOKEN KARATEDO

REQUIRED KATA LIST:

KATA
 RANK & TENER
MUKYU - REQUIERED FUNDEMENTALS & ETIQUETTE
WHITE BELT W/RANK BAR (2-3 MONTHS)
10 KYU - TAIKYOKU SONO ICHI & NI , SOKUGI SONO ICHI & NI
9 KYU -  TAIKYOKU SONO SAN, SOKUGI SONO SAN, SHIHO SONO ICHI
ORANGE BELT (3-6 MONTHS -- EACH LEVEL) 
8 KYU - SEIREI SONO ICHI, SHIHO SONO NI, TAIKYOKU REVIEW
7 KYU - SEIREI SONO NI, SANCHIN, SOKUGI REVIEW
BLUE BELT (4-8 MONTHS -- EACH LEVEL)
6 KYU - SEIREI SONO SAN, YANTSU, SHIHO SONO SAN
5 KYU - SEIREI SONO YON, TSUKI, SHIHO SONO YON
YELLOW BELT (4-8 MONTHS -- EACH LEVEL)
4 KYU - SEIREI SONO GO, SHIHO SONO GO, GEKISAI DAI
3 KYU - TENSHO, TEKKI SONO ICHI, SOKUGI SONO YON
GREEN BELT (6-12 MONTHS -- EACH LEVEL)
2 KYU - SEIREI SONO ROKU, TEKKI SONO NI, EMPI (optional)
1 KYU - GEKISAI SHO, SOKUGI SONO GO, SAIHA, PASSAI
BROWN BELT (6-12 MONTHS -- EACH LEVEL)
1ST DAN - SEIREI SONO NANA, SEIENCHIN
2ND DAN- SEIPAI, NISEISHIHO, TEKKI NO KATA
3RD DAN - KANKU, KORYU GOJUSHIHO
4TH DAN - UNSU, SHIROTSURU
* BLACK BELT (1YEAR) SEMPAI TESTING
** BLACK BELT (2 YEARS) OFFICIAL SEMPAI
*** BLACK BELT (3 YEARS) SENSEI TESTING
****BLACK BELT (4 YEARS) OFFICIAL SENSEI
KATA OF SEIREI KARATE;
The Seireikai Karate curriculum consists of traditional & modern empty hand kata & Japanese/Okinawan weapons kata.

KATA NAMES/TRANSLATION:

 1. TAIKYOKU 1-3: GRAND ULTIMATE
 2. SEIREI KATA 1-7: SINCERITY, FOCUS, STRIFE
 3. SOKUGI 1-5: KICKING KATA
 4. SANCHIN: THREE CONFLICTS
 5. YANTSU: SANCTUARY
 6. TSUKI (NO KATA): LUCK & FORTUNE                                 
 7. GEKISAI (DAI & SHO): CONQUER & OCCUPY
 8. TENSHO: FLUID HAND
 9. TEKKI 1-3: IRON HORSE
 10. PASSAI: TO STORM THE FORTRESS

KATA NAMES/TRANSLATION:

 1. SEIENCHIN: SUBDUE & CONQUER (LION FORM)
 2. KANKU: VIEWING THE SKY
 3. SAIHA: EXTREME; DESTRUCTION (FINALE POINT)
 4. SEIPAI: 18
 5. KORYU GOJUSHIHO: 54 MOVES
 6. EMPI: FLYING SWALLOW
 7. UNSU: CLOUD HANDS
 8. SHIROTSURU: WHITE CRANE
 9. NISEISHIHO: 24 MOVES
 10. KOBUDO (WEAPONS): BO, TONFA, SAI, NUNCHAKU, HANBO (BATON)