SEIREIKAI KARATE PADRON DOJO

KARATEDO KYOKUSHINKEN UNION
PADRON DOJO: BUDOKEN KARATEDO

LOCATIONS & LINKS


  • Listing of Karate clubs operating under the direction of World Seireikai Karatedo Organization

  • Clubs that are within the Oyama Karate Family.